Büroost

THOR Advokaadibüroo asutati 2012. aasta alguses eesmärgi ja sihiga pakkuda kliendile paindlikku ja personaalselt õigusteenust. Soovime selgelt eristuda valides hoolikalt oma kliente ning pakkudes kliendile sisulist väärtust kvaliteetse õigusteenuse näol. Meie peamisteks klientideks on kohalikud ja rahvusvahelised ettevõtted ja eraisikud, samuti ka riigi- ning kohaliku omavalitsuse asutused.

Kuigi asutatud advokaadibüroo on noor, siis meie meeskonnaliikmete kogemused klientide nõustamisel on oluliselt pikemad. Meie inimesed on omandanud oma kogemused Eesti juhtivates advokaadibüroodes või avalikus sektoris. Meie meeskonnaliikmetel on pikaajaline kogemus tehingute nõustamisel ning keerukates kohtuvaidlustes nii avaliku kui eraõiguse valdkonnas. Täpsema ülevaate meie tegevusaladest saab siit.

Väärtustades kliendi aega ning olemaks osutavate teenuste pakkumisel võimalikult efektiivsed, teeme tihedat koostööd teiste siduserialade spetsialistidega nagu notarid, kohtutäiturid, raamatupidajad, audiitorid, patendivolinikud jne.

Pidades tähtsaks kliendile kasulikku lähenemist, soovime välistada kliendile mittevajalike teenuste müümise ning oleme oma seisukohades ausad. Koostöös kliendiga töötame välja vajalikud ning kliendi huve arvestavad lahendused ühes selgete ja kiirete vastustega. Oma tegevuses oleme eelkõige orienteeritud kohase tulemuse saavutamisele, milleni viivad meie meeskonnaliikmete tahtekindlus, kompetentsus ja kogemused.

Oma senistele ja tulevastele võimalikele klientidele soovime eelkõige rõhutada, et õigusabi ei ole elitaarne teenus, mis on kättesaamatu. Tegemist on igapäevase teenusega, mille asjakohane tarbimine aitab vältida suuremaid probleeme ja muresid nii äritegevuses kui eraelus.

Väärtused

Meie jaoks on tähtis kliendile olulise pakkumine. See tähendab, et klient peab saama teenust, mis on kvaliteetne, asjakohane ja mõistlikult hinnastatud. Nii ei küsi me tasu esmase kliendikohtumise või meiega rääkimise eest.

Klient ja tema eesmärgid ning vajadused on prioriteet. Pühendamaks klientide vajadustele kogu vajaliku tähelepanu valime hoolikalt oma klientuuri ning oleme klientidele antavates hinnangutes otsekohesed ja ausad. Pole olemas suur või väikest klienti – on kvaliteedistandard, mis garanteerib tähelepanu ja hoole olenemata mure või probleemi mastaapsusest.

Tegevusalad

THOR Advokaadibüroo tegevusalade nimistu on lai ning nõustame kliente sisuliselt kõigis õigusküsimustes olles siiski keskendunud peamiselt tsiviil-, äriühingu-, kriminaal- ja haldusõigusele. Otsustamaks, kas saame Teie küsimuses või mures abiks olla, palume meiega ühendust võtta ja probleemi kirjeldada.

 • müügi- ja vahetuslepingud
 • üüri- ja rendilepingud, tasuta kasutamise lepingud
 • laenu-, krediidi- ja liisingulepingud
 • töö- ja teenistuslepingud ja tööõigus
 • teenuste osutamise lepingud (töövõtu- (sh ehitus-), käsundus-, agendi-, komisjoni, veo-, hoiu-, ekspedeerimis-, tervishoiuteenuse osutamise jms lepingud)
 • faktooringulepingud jm nõude loovutamise ja kohustuste ülevõtmise lepingud
 • kinnis- ja vallasvaratehingud (omand, servituudid, reaalkoormatised, hoonestusõigus, ostueesõigus, pandiõigused, kinnistusraamat)
 • kaubamärgi- ja muud intellektuaalse omandi küsimused, litsentsilepingud
 • lepinguvälised kohustused (kahju hüvitamine, alusetu rikastumine jms)
 • äriühingute ja mittetulundusühingute asutamine
 • aktsionäride (osanike) vahelised suhted
 • juhatuse, nõukogu ja aktsionäride (osanike) vahelised suhted
 • juhatuse, nõukogu ja üldkoosoleku (osanike koosoleku) otsuste ja protokollide koostamine
 • registritoimingud
 • maksu- ja tolliõigus, maksumenetlus
 • haldusmenetlus
 • ehitus- ja planeerimisõigus (detail- ja muud planeeringud)
 • konkurentsiõigus- ja tarbijakaitseõigus
 • riigihanked
 • halduslepingud
 • keskkonnaõigus
 • avaliku teenistuse õigus
 • telekommunikatsiooniõigus
 • meediaõigus
 • kodakondsus ja migratsiooniõigus
 • põhiõigused ja nende kaitse
 • kohaliku omavalitsuse õigus
 • karistusõigus (majandus-, maksu- ja ametialased kuriteod)
 • väärteo- ja kriminaalmenetlus
 • tsiviilkohtumenetlus (hagimenetlus ja hagita menetlus kõigis kohtuastmetes)
 • halduskohtumenetlus (riigi ja kohaliku omavalitsuse organite õigusaktide ja toimingute vaidlustamine)
 • vahekohtumenetlus (arbitraaž)
 • pankrotimenetlus (algatamine ja osalemine, nõudeõiguste teostamine)
 • täitemenetlus (suhted kohtutäituriga, järelevalve kohtutäituri tegevuse üle, kohtutäituri tegevuse vaidlustamine jms)

Meie inimesed

Oma tugevateks külgedeks peame – haridust, kogemust, oskust kuulata, laia partnerite võrgustikku, valmisolekut raskusteks ja pidevat arengut. Pakume klientidele nii projektipõhist kui kestvat püsilepinguga õigusnõustamist. Meile on omane lahke, rõõmsatujuline ja optimistlik tööstiil. Väldime kliendisuhtluses rangust ja klassikalisi stereotüüpe, kuid jääme kindlaks kvaliteetsele õigusteenuse pakkumisele.

Avada Admin

TÕNU MEIDRA

Vandeadvokaat

(+372) 502 0009
tony@thor.ee

Haridus:

1992 täiendanud ennast Tampere Ülikoolis
1994 lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna bakalaureuseõppe (võrdsustatud magistrikraadiga)

Töökogemus:

2012 – THOR Advokaadibüroo OÜ
2007 – 2012 OÜ Advokaadibüroo Kasak & Missik
2002 – 2007 OÜ Advokaadibüroo Markus, Meidra & Missik
1995 – 2002 Olevimäe Advokaadibüroo OÜ
1994 – 1995 Olevimäe Õigusbüroo AS

Keelteoskus:

eesti, inglise, vene ja soome.

Avada Admin

SVEN VELTMANN

Vandeadvokaat

(+372) 5691 5395
sven@thor.ee

Haridus:

2009 omandanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas magistrikraadi
2007 lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna bakalaureuseõppe

Töökogemus:

2012 – THOR Advokaadibüroo OÜ
2011 – 2011 SVM Advisory OÜ
2011 – 2011 Ferratum Group
2009 – 2010 Maksu- ja Tolliamet
2007 – 2008 Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus
2007 – 2007 Tallinna Üliõpilaste Õigusbüroo

Keelteoskus:

eesti, inglise.

Võtke ühendust

Sõpruse pst 29-12 (5. korrus), 10615 Tallinn
Tel: (+372) 6 801 681
Faks: (+372) 6 801 682
E-mail: info (at) thor.ee
Menetlusdokumendid: menetlus (at) thor.ee

Nimi*

E-mail*

Sõnum