Veebilehe kasutamise ja andmetöötluse tingimused

 1. Büroo veebilehe kasutamise ja andmetöötluse tingimused
  1. Isikuandmete vastutav töötleja on THOR Advokaadibüroo OÜ (registrikood: 12224348, edaspidi büroo) asukohaga Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Sõpruse pst 29-12, tel +372 6801 681 ja e-mail: info@thor.ee
  2. Käesolevad tingimused kehtivad kõikidele bürooga seotud tegevuste ja teenuste kasutajatele ning sätestab alused, kuidas büroo andmeid töötleb.
  3. Kasutades büroo veebilehte nõustute veebilehe kasutamise ja andmete töötlemise tingimustega.
  4. Büroo veebilehel avaldatu ei kujuta endast õigusteenuse pakkumist ega õigusnõustamist ega asjatundja arvamust. Büroo ei vastuta selliste andmete konsulteerimata kasutamise eest isiku poolt.
  5. Büroo töötleb, sealhulgas kogub, kasutab ja salvestab isikute isikuandmeid kooskõlas kutsealaste kohustuste ja nõuetega ning andmekaitsealaste õigusaktidega, sh isikuandmete kaitse üldmäärusega (2016/679) (GDPR).
  6. Nõustute andmete vahetamisega elektrooniliste kanalite (sh Interneti) vahendusel. Kinnitate, et olete teadlik riskidest, mis kaasnevad elektroonilise side kasutamisega (nt sõnumid võivad viibida või kaduda, konfidentsiaalset ja isiklikku informatsiooni võidakse tahtlikult või mittetahtlikult muuta, varastada või kolmandatele isikutele avaldada). Büroo rakendab mõistlikult vajalikke meetmeid elektroonilise side kasutamisega seotud riskide vältimiseks, kuid ei vastuta selliste riskide eest.
  7. Käesolevad tingimused on kehtestatud 08.2021 seisuga. Jätame endale õiguse muuta käesolevaid tingimusi, niisamuti ajakohastada või kõrvaldada käesolevate tingimuste või meie veebilehtede sisu või ligipääsu mis tahes ajahetkel, sellest eelnevalt ette teatades või ilma ette teatamata. Muudatused avaldatakse veebilehel.
 1. Andmete kogumine
  1. Kogume isikuandmeid eelkõige, kui see on vajalik isiku identifitseerimiseks ja isikuga kontakteerumiseks seoses büroo tegevuse või teenuste pakkumise või lepingu täitmisega, kuid ka seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.
  2. Lisaks kogutakse andmeid, et hinnata büroo tegevuse mõju, muuta tegevusi efektiivsemaks ja selleks, et pakkuda isikule individuaalselt sobivat lahendust kliendiülesande raames.
 1. Andmete töötlemine
  1. Büroo töötleb isikuandmeid järgnevate põhimõtete ja eesmärkide täitmiseks:
   1. Lepingu täitmine ja õigusteenuse osutamine ning kliendisuhte haldamine, sh kõigi vajalike toimingute tegemine Lepingu täitmisel ja kliendisuhte haldamisel;
   2. kõigi büroo eelmiste ja tulevaste klientidega seotud toimingute tegemine;
   3. turunduse korraldamine;
   4. büroole õigusaktidest tulenevate nõuete ja kohustuste täitmine.
  2. Büroo töötleb eriliigilistesi isikuandmeid, kui Te olete need vabatahtlikult avaldanud suhtluse ja/või teostatud intervjuude käigus.
  3. Andmete töötlemine toimub käesolevates tingimustes toodud viisil ka juhul kui büroo viib kliendiga läbi kaugnõustamist elektrooniliste kanalite vahendusel vastavalt kliendi soovile.
 1. Teatud kindlatüübiliste elektrooniliste andmete töötlemine
  1. Büroo töötleb kliendiga seotud andmeid elektrooniliste kanalite vahendusel eelkõige kaugnõustamise vormis, milleks kasutatakse Skype, Microsoft Teams ja Zoom rakendusi.
  2. Veebilehel kasutatakse Google Analytics analüüsirakendust, mis omakorda kasutab erinevaid küpsiseid, et koguda infot, kuidas kasutajad veebilehte kasutavad, teha selle kohta statistikat ning pakkuda ka kasutajaharjumustele vastavaid reklaame. Näiteks kogub veebileht küpsiste kaudu järgmist interneti logiinformatsiooni: kasutaja IP-aadress, operatsioonisüsteem, veebilehitseja tüüp, keel, veebilehe kasutamise aeg.
  3. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, eesmärgiga pakkuda kasutajale paremat kasutajakogemust.
  4. Kasutaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kasutajatel kättesaadavad.
  5. Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutavad veebilehed piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse veebilehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.
 1. Õiguslik alus
  1. Isiku andmeid töödeldakse järgmistel õiguslikel alustel, kui:
   1. olete andnud oma nõusoleku oma andmete töötlemiseks ühel või enamal konkreetsel eesmärgil;
   2. töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille pool isik on või võtmaks isiku soovil meetmeid enne lepingu sõlmimist;
   3. töötlemine on vajalik, et täita büroole kohalduvaid õiguslikke kohustusi;
   4. töötlemine on vajalik, et kaitsta konkreetse isiku või mõne teise füüsilise isiku elulisi huvisid;
   5. töötlemine on vajalik avalikkuse huvides täidetava ülesande täitmiseks või avaliku võimu teostamiseks, mis on tehtud meile ülesandeks;
   6. töötlemine on vajalik meie või kolmanda isiku õiguslikes huvides, välja arvatud juhul, kus nende huvide suhtes on ülimuslikud Isiku huvid või põhiõigused ja -vabadused, mis nõuavad isikuandmete kaitset, eelkõige, kui olete laps;
   7. muud kohalduvad andmete töötlemise õiguslikud alused, eelkõige liikmesriikide õiguse sätted (seadused ja muud õigusaktid).
 1. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele
  1. Isikuandmed edastatakse büroo poolt isiku eelneva nõusoleku alusel seotud teenuse või tegevuse pakkumisega, kui selles osaleb mõni büroo koostööpartner.
  2. Büroo võib kaasata väliseid teenuseosutajaid, kes tegutsevad büroo andmete töötlejana, et osutada büroole teatud teenuseid, näiteks veebilehe teenuse pakkujad, finantsteenuste ja fiantsaruandluse teenuste, turundusteenuse pakkujad ja IT-toe teenuseosutajad. Selliste teenuste osutamisel võib välistel teenuseosutajatel olla juurdepääs isiku isikuandmetele ja/või nad võivad neid töödelda.
  3. Büroo nõuab alati, et need välised teenuseosutajad ja koostööpartnerid rakendaksid ja kohaldaksid turvameetmeid, et tagada isiku isikuandmete puutumatus ja turvalisus (sh konfidentsiaalsus- ja turvanõuetele).
 1. Andmete turvalisus
  1. Isikuandmeid hoitakse virtuaal-ja privaatserverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks.
  2. Juurdepääs isikuandmetele on büroo juhatusel / töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda vaid selleks, et lahendada isikute päringuid ja tegeleda bürooga seotud tegevuste ja teenuste kasutamise korraldamisel.
  3. Kasutame andmete konfidentsiaalsuse, tervikluse ja käideldavuse tagamiseks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmed. Infoturbe-alase tegevuse eesmärgiks on informatsiooni kaitsmisel asjakohase taseme rakendamine, riskide maandamine ja ohtude ennetamine.
  4. Lähtume põhimõttest, et personaalse info edastamine ja kogumine peaks olema võimalikult turvaline. Siiski tuleb arvestada, et alati on olemas teatud riskid ning ükski tehnoloogiline süsteem ei ole täiuslikult turvaline.
 1. Isikandmetega seotud õiguste teostamine
  1. Kui olete avaldanud nõusoleku oma isikuandmete teatud viisil kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks, võite selle nõusoleku tulevikus igal ajal tagasi võtta.
  2. Lisaks võite avaldada vastuseisu oma isikuandmete kasutamisele turunduse eesmärgil, kandmata ühtegi muud kulu peale edastamise kulude kooskõlas põhitariifidega.
  3. Kooskõlas kohalduvate andmekaitset käsitlevate õigusaktidega on Teil õigus:
   1. taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele,
   2. taotleda oma isikuandmete parandamist,
   3. taotleda oma isikuandmete kustutamist,
   4. taotleda oma isikuandmete töötlemise piirangut
   5. taotleda andmete kaasaskantavust,
   6. avaldada vastuseisu oma isikuandmete töötlemisele (sealhulgas vastuseisu oma profileerimisele)
   7. avaldada vastuseisu automatiseeritud otsuste tegemisele (sealhulgas profileerimisele)
   8. oma õiguste teostamiseks võtke palun meiega ühendust punktis 9 sätestatud viisil.
   9. kaebuste korral on Teil õigus esitada kaebus pädevale andmekaitseasutusele.
 1. Andmete säilitamine
  1. Isikuandmeid säilitatakse nii elektrooniliselt, selle võimatuse korral paberkandjal. Seejuures mitte kõikide andmete säilitamist ei dubleerita. Nii on osad andmed salvestatud ja säilitatud üksnes elektrooniliselt ning vaid vajaduse korral paberkandjal.
  2. Isiku isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik teile soovitud teenuste ja toodete osutamiseks. Kui meievaheline suhe on lõppenud, kustutame Isiku isikuandmed või muudame Isiku isikuandmed anonüümseks, välja arvatud juhul, kui kohalduvad kohustuslikud säilitamisnõuded. Võime säilitada Isiku kontaktandmeid ja huvi büroo tegevuse ja teenuste vastu pika aja jooksul, kui olete lubanud büroo poolt saata turundusmaterjale.
  3. Lisaks võib bürool olla kohalduvatest seadustest tulenev nõue säilitada osasid Isiku isikuandmeid 7 aastat pärast vastavat maksustamise aastat. Võime Isiku isikuandmeid säilitada ka pärast lepingulise suhte lõppu, kui isikuandmeid on vaja teiste kohalduvate seaduste täitmiseks või kui vajame Isiku isikuandmeid selleks, et kaitsta, luua ja teostada õiguslikke nõudeid ainult teadmisvajaduse alusel. Ulatuses, milles see on võimalik, piirame pärast lepingulise suhte lõppu isikuandmete töötlemist selliste piiratud eesmärkidega.
 1. Õigus pöörduda büroo, järelevalveasutuse või kohtu poole
  1. Kui soovite täiendavat teavet oma isikuandmete kasutamise küsimuses või abi oma õiguste realiseerimisel, on selleks alati võimalus pöörduda büroo poole digitaalselt allkirjastatud pöördumisega või e-posti aadressil info@thor.ee
  2. Teil on alati õigus pöörduda oma sõiguste ja andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsioon on riiklik asutus, mille poole on võimalik pöörduda konsultatsiooni või abi saamiseks isikuandmete kaitse teemadel. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktid on leitavad veebilehelt https://www.aki.ee/

Võtke ühendust

Advokaadibüroo tööaeg on esmaspäevast neljapäevani kell 10.00 kuni 17.00

Advokaadibüroos toimub vastuvõtt eelnevalt broneeritud aja alusel.
Advokaadibüroo tegevusest tulenevalt ei ole võimalik teenindada juhuslikke eelnevalt registreerimata pöördumisi.

Asukoht:
Sõpruse pst 29-12 (5. korrus), 10615 Tallinn

Tel: (+372) 6 801 681
Faks: (+372) 6 801 682
E-mail: info (at) thor.ee
Menetlusdokumendid: menetlus (at) thor.ee

Saatke sõnum